Authority

posted on 18 May 2014 23:21 by elzenthyn-academy
 
 
 
 
L8XJ7b.png [700x881px] ฝากรูป
อาจารย์ประจำวิชาศิลปะ ของแผนกสามัญ สอนเกี่ยวกับพื้นฐานศิลปะต่างๆ
สถานที่เรียน : ในห้องเรียน แต่อาจมีบางครั้งที่ออกไปเรียนนอกห้อง
 
My0P7h.png [700x881px] ฝากรูป
อาจารย์ประจำวิชา พละ แผนกสามัญ สอนวิชาพละเฉพาะแผนกสามัญเท่านั้น(และในวิชาเลือก)
สถานที่เรียน สนามกีฬา หน้าตึกสามัญ (จะไม่ไปรวมกับพวกแผนกกีฬา)
 
799tzW.png [700x881px] ฝากรูป
อาจารย์ประจำวิชาดนตรี แผนกสามัญ สอนเกี่ยวกับพื้นฐานการเล่นดนตรีชนิดต่างๆ และพื้นฐานทางดนตรี
สถานที่เรียน  เรียนที่ห้องดนตรี(ใหญ่)แผนกสามัญ
 
mVPbzn.png [700x881px] ฝากรูป
อาจารย์ประจำวิชาวิทยาศาสตร์  ถึงแม้จะถูกเรียกว่าเป็นอาจารย์ในแผนกสามัญ แต่ก็มีหน้าที่สอนแผนกอื่นๆด้วย
สถานที่เรียน  บางครั้งอาจนั่งเรียนให้ห้องเรียนปกติ แต่ก็มีบ้างที่จะไปเรียนในห้องแล็บของแผนก
 
Rhhy5p.png [700x881px] ฝากรูป
อาจารย์ประจำวิชาคณิตศาสตร์ ประจำอยู่แผนกสามัญ แต่ก็สอนแผนกอื่นๆ ด้วยเช่นกัน
สถานที่เรียน ในห้องเรียนปกติ
 
 
BhYwhP.png [700x881px] ฝากรูป
อาจารย์ประจำวิชาเพราะปลูก จากแผนกคหกรรม
สถานที่เรียน : แปลงผัก หรือ เรือนกระจกในโซนตึกแผนกคหกรรม
 
ajH4hE.png [700x881px] ฝากรูป
อาจารย์ประจำวิชาการครัว สอนเกี่ยวกับการทำอาหารแบบต่างๆ รวมถึงเรื่องของวัตถุดิบในการทำอาหารด้วย
สถานที่เรียน : เรียนที่ห้องคหกรรม(ครัว)แผนกตัวเอง (แผนกที่มีเรียนมีแค่ คหกรรม กับ สามัญ)
ในส่วนของวิชาเลือกจะไปเรียนที่ห้องคหกรรมใหญ่ในแผนกคหกรรม
 
 
5epRSy.png [691x874px] ฝากรูป
อาจารย์ประจำวิชา พละศึกษา ภาค ปฏิบัติ
สถานที่เรียน จะอยู่ในโซน แผนกกีฬา
(แต่จะอยู่สนามไหน ที่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่า อ.จะสอนเล่นอะไร)
 
blMo3A.png [700x881px] ฝากรูป
อาจารย์วิชา พละศึกษา ภาคทฤษฎี  สอนเกี่ยวกับทฤษฎีกฎต่างๆของกีฬา
รวมถึงประวัติของกีฬานั้นๆด้วย
สถานที่เรียน ในห้องเรียนปกติ
 
 
 
CXV1G8.png [690x874px] ฝากรูป
อาจารย์ ประจำวิชา ศิลปะการต่อสู้ ภาคทฤษฎี
สถานที่เรียน จะอยู่ที่ลานประลอง ในโซนแผนกศิลปะการต่อสู้
 
kQ4VnL.png [700x881px] ฝากรูป
อาจารย์ประจำวิชา ศิลปะการต่อสู้ ภาคทฤษฎี
สถานที่เรียน : เรียนในห้องเรียนปกติ

 
B8uBan.png [688x874px] ฝากรูป
 
อาจารย์ ประจำวิชา วิจิตรศิลป์
สถานที่เรียน  เรียนในห้อง แต่บางครั้งก็อาจมีการออกไปเรียนนอกสถานที่บ้าง
 
GUhhPy.png [700x881px] ฝากรูป
อาจารย์ประจำวิชาบริหาร รับผิดชอบแผนกธุรกิจ มีสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
สถานที่เรียน ในห้องเรียนปกติ
 
H20tyT.png [700x881px] ฝากรูป
อาจารย์ประจำแผนกวิศวะ สอนเกี่ยวกับวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานประดิษฐ์คิดค้น
สถานที่เรียน คือ ห้องเรียน ห้องทดลอง หรือสถานที่พิเศษที่สร้างขึ้นเพื่อวิชานั้นโดยเฉพาะ
 
bXCJBF.png [700x881px] ฝากรูป
อาจารย์วิชาปรุงยา สอนหลักการปรุงยาต่างๆให้กับนักเรียนทุกแผนก เป็นวิชาที่สำคัญมากวิชาหนึ่ง
สถานที่เรียน ถ้าเป็นทฤษฎีจะเรียนในห้องเรียน แต่ถ้าปฏิบัติก็จะไปเรียนที่ห้องปรุงยาของแต่ละแผนก
 
Ut8Znn.png [700x881px] ฝากรูป
อาจารย์ประจำวิชา ศาสตร์มืด
สถานที่เรียน เรียนในห้องเรียนปกติ แต่ก็มีบางครั้งที่จะไปเรียนในห้องพิเศษที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับวิชานี้
 
 
อาจารย์พิเศษ และบุคลากรในโรงเรียน
 
egDONb.png [700x881px] ฝากรูป
หนึ่งในอาจารย์ประจำห้องพยาบาลของโรงเรียน
 
0E0Q9f.png [700x881px] ฝากรูป
หนึ่งในบรรณารักษ์ของโรงเรียน ผู้ดูแลห้องสมุดรวม